بيمه نامه  آتش سوزی -  تعریف بیمه آتش سوزی قرارداد بيمه آتش سوزي ، توافقي است بين بيمه گذار از يكسو و بيمه گر از سوي ديگر كه بر اساس آن بيمه گر متعهد مي گردد در قبال دريافت حق بيمه ، خسارت وارد به مورد بيمه ( اموال بيمه شده ) را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بيمه نامه آتش سوزي كه منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بيمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمايه مورد بيمه ) و براي دوره زماني معين جبران نمايد . در بيمه آتش سوزي ، ساختمان و كليه كالاها و لوازم موجود در آن  بيمه مي شود . همچنين خسارت هاي وارده ناشي از آتش سوزي و همچنين هزينه هاي پيشگيري از توسعه آتش در اين بيمه نامه قابل جبران مي باشد . -  موضوع بیمه آتش سوزی موضوع بيمه آتش سوزي تأمين خسارت و جبران زيانهاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش سوزي به اموال و دارائيهاي منقول و غيرمنقول بيمه گذار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي شود. بنابراين در بيمه آتش سوزي خسارتهاي مالي مورد تأمين قرار مي گيرند نه خسارتهاي جاني و بدني ، اضافه كنيم كه خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزي كه مطابق قانون موجب مسئوليت و پاسخگويي بيمه گذار شود نيز همراه پوشش خطر آتش سوزي يا بطور جداگانه از طريق بيمه نامه مسئوليت مدني مورد تأمين بيمه گران قرار مي گيرند. از آنجا كه بيمه آتش سوزي يكي از رشته هاي شاخه ، بيمه اموال است اصل غرامت ، قاعده جانشيني ، اصل حسن نيت ، قاعده نفع  بيمه اي و قاعده نسبي سرمايه و حق بيمه حاكم  است. -  خسارت و هزينه هاي قابل تأمين بيمه آتش سوزي 1- خسارتهاي مستقيم ناشي از آتش سوزي ، صاعقه و انفجار و خطرات اضافي 2- خسارت و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از  توسعه خسارت از طرف بيمه گذار صورت میگیرد.    3- هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه و يا خسارت ناشي از اينگونه عمليات كه به منظور نجات كالاي مورد بيمه صورت پذيرفته باشد .  - انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه آتش سوزي  در بيمه آتش سوزي خطرات تحت پوشش به 2 گروه به شرح زير تقسيم بندي شده اند : خطرات اصلي و خطرات اضافي تبعي كه در ابتدا به تعريف خطرات اصلي مي پردازيم . در بيمه آتش سوزي سه خطر آتش سوزي،صاعقه و انفجار به عنوان خطرات اصلي تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد. * خطرات اصلي 1- تعريف آتش و آتش سوزي : آتش عبارت است از تركيب هر ماده سوختني با اكسيژن به شرط آنكه با شعله و حرارت همراه باشد. به عبارت ديگر جهت ايجاد آتش به 3 عنصر هوا (اكسيژن) ، جسم سوختني و دما نياز مي باشد كه در اين حالت مثلث آتش تشكيل مي گردد. چنانچه يكي از سه عنصر مذكور وجود نداشته باشد عمل سوختن انجام نخواهد گرفت. - براي ايجاد آتش سوزي بايستي آتش از كانون اوليه خود خارج شده كه در اين حالت ان را آتش كنترل نشده (مهار نشده) گويند و در عرف بيمه اين آتش قابل بيمه شدن مي باشد. منظور از دما در تعريف فوق جرقه يا آتش زنه اي است كه باعث ايجاد آتش يا شعله مي گردد كه اصطلاحاً Flash Point ناميده مي شود بنابراين آتش سوزي عبارتست از آتشي كه از يك منبع حرارتي غير قابل كنترل سرچشمه گرفته و يا منبع حرارتي كنترل شده اي را ترك نمايد و داراي چنان حرارتي باشد كه گسترش و توسعه يابد. - تغيير ماهيت يا تغيير شيميايي بعضي از كالاها و مواد بر اثر تخمير يا اكسيداسيون (خودسوزي) و يا همچنين داغي اجسام بر اثر حرارت (مانند داغي اطو) و يا سوختن اجسام در يك آتش كنترل شده (افتادن اجسام به داخل بخاري و ...) تحت پوشش بيمه نامه قرار نمي گيرند. 2- تعریف انفجار : در بيمه آتش سوزي انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و يا بخار است. انفجار ممكن است بصورت مختلف بروز كند ليكن همه آنها داراي خاصيت مشتركي هستند بدين معني كه علت هر انفجار ، انبساط مقدار زيادي گاز يا بخار است كه بر اثر فشار قوي و يا توليد حرارت و يا فعل و انفعالات شيميايي به مانع اطراف خود فشار آورده ، آن را مي تركاند. هر انفجاري در بيمه نامه آتش سوزي قابل بيمه شدن نمي باشد ، از جمله انفجارهاي هسته اي و مواد منفجره و ... بعضي از انفجارها طبق شرايط خاص و با منظور نمودن حق بيمه اضافي تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرار خواهند گرفت. 3- تعریف صاعقه : در بيمه آتش سوزي صاعقه عبارتست از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاي دو بار مخالف بوجود مي آيد. مقصود از خطرهاي صاعقه تنها خسارت وارد شده در اثر آتش سوزي ناشي از صاعقه نيست بلكه بيشتر به منظور خسارت مستقيم ناشي از صاعقه است كه اصطلاحاً آن را صاعقه سرد مي نامند و بدون آتش سوزي توليد مي شوند. مانند : گداختن شدن ، تركيدن ، سوختن از رو . صاعقه اي كه در نزديك موتور يا ماشين ديگري به سيمهاي موجود در هواي آزاد كه نيروي برق را به آن موتور يا ماشين منتقل مي كند اصابت كند بار زياد حاصل از برخورد صاعقه به سيم به موتور منتقل و باعث خرابي دستگاهها مي گردد كه اينگونه خسارات از تعهد بيمه گر خارج است. به طور خلاصه خسارتي كه در اثر حرارت مستقيم و يا غيرمستقيم صاعقه و يا در اثر نيروي آن توليد شوند خسارت مستقيم ناشي از صاعقه هستند كه بيمه شده محسوب مي گردند ليكن خساراتي كه در اثر انرژي الكتريكي صاعقه توليد شوند خسارات غيرمستقيم صاعقه نام دارد كه بيمه شده محسوب نمي شوند. توضیح : خطرات اصلي فرانشيز ندارند * خطرات تبعي 1- زلزله و آتشفشان : در بيمه زلزله خسارت مستقيم وارد به ساختمانها اعم از مسکوني ، غيرمسکوني و صنعتي و همچنين اسباب و لوازم موجود در آنها در مقابل زلزله و يا آتشفشان بيمه مي شوند. ضمنا خسارتهاي وارد شده بايد همزمان با حوادث مزبور ايجاد شده باشد. 2- سيل و طغيان آب درياها و رودخانه ها : سيل ، جريان ناگهاني آبهاي سطحي خارج از مسير طبيعي است که به علت ريزش باران ، برف، طغيان رودخانه و يا شکست آبگير و سدها ايجاد مي شود. 3- طوفان و گردباد و تندباد: در بيمه طوفان خسارتهاي ناشي از طوفان ، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار مي گيرد ( در علم هواشناسي معمولا بادي که سرعت آن بيش از 66 کيلومتر در ساعت باشد طوفان محسوب مي گردد) 4- ترکيدگي لوله آب و ضايعات ناشي از برف و باران : در اين پوشش بيمه اي خسارتهاي وارد به مورد بيمه (ساختمان ، ابنيه و ...) و اموال و اثاث موجود در آن که ناشي از ترکيدن لوله آب و ضايعات برف و باران باشد تحت پوشش قرار مي گيرد. سقوط هواپيما و هليکوپتر:خسارتهاي ناشي از سقوط هواپيما و هليکوپتر يا اشياي ساقط شده از آنها ( به استثناي بمب و يا مواد منفجره و ساير جنگ افزارها) حداکثر تا کل مبلغ بيمه شده تحت پوشش قرار مي گيرد. نرخ بيمه در مناطق بيش از شعاع 5 کيلومتري فرودگاه 05/0در هزار و در مناطق نزديك به فرودگاه 1/0 در هزار ارزش مورد بيمه مي باشد. 5- شکست شيشه : خسارتهاي ناشي از شکست شيشه هاي منصوب در ساختمان مورد بيمه اعم از مسكوني و غير صنعتي در اثر حادثه و برخورد شي خارجي تحت پوشش مي باشد. اصولا شيشه به دو صورت ميان تهي و مسطح ساخته مي شود شيشه هاي ميان تهي به شرط آنکه منصوب باشند تحت پوشش قرار مي گيرند. 6- بيمه دزدي با شکست حرز : بيمه گر خسارت ناشي از فقدان يا خرابي اموال بيمه شده را که در نتيجه دزدي با شکست حرز روي دهد حداکثر تا مبلغ بيمه شده جبران مي نمايد. موارد زير دزدي با شکست حرز محسوب مي گردد:   بالا رفتن از ديوار محل استقرار اموال بيمه شده يا شکستن در يا پنجره و يا خراب کردن ديوار و نظاير آن.   باز کردن در بوسيله کليد تقلبي و ساير آلات و ادواتي که عادتا براي باز کردن قفل بکار نمي روند.  ورود سارق به محل قرار گرفتن اموال بيمه شده در شب.   ورود به محل با تهديد بيمه گذار و يا ساير اعضاي خانواده و يا خدمتگذار به جان يا آبروي آنها. 7- بیمه عدم النفع : خسارتهایی که بدلیل توقف فعالیت روزمره واحد بیمه شده ناشی از آتش سوزی ایجاد می گردد  اعم از افزایش هزینه های ثابت مانند  اجاره  حقوق  و یا کاهش درامد بدلیل توقف خط تولید 8- هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از خطرات مشمول بیمه :  پاکسازی و تخلیه مواد زائد ناشی از آتش سوزی 9 –نشست . راانش و ریزش زمین 10 –سقوط بهمن 11 – شورش . آشوب و بلوا 12 – انفجار ظروف تحت فشار 13 – خودسوزی   -  بيمه نامه Policy     تنظيم قرارداد بيمه (بيمه نامه) اساسي ترين و مهمترين نقش را در تعيين رابطه بيمه گر و بيمـه گـذار ايفـاء ميكند زيـرا قـرارداد بيمـه است كه حـدود تعهدات طرفين را مشخص كرده و بموجب آن بيمه گذارعهده دارپرداخت حق بيمه وبيمه گر متعهدجبران خسارت وارد به بيمه گذار ميشود . بيمه نامه آتش سوزي ، همانند ساير بيمه نامه ها ، شرايط عمومي ، شرايط خصوصي و شرايط ويژه دارد . -  قاعده نسبي سرمايه در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خواهد بود. هر مالي يك قيمت جاري و واقعي دارد و بيمه گذار ملزم است كه مال خود را به آن قيمت بيمه كند ، چنانچه بيمه گذاري مال خود را به قيمت واقعي آن بيمه نكند مانند آن است كه تمام مال خود را بيمه نكند حق بيمه كمتري مي پردازد و بنابراين بايد خسارت كمتري نيز دريافت نمايد. اين قاعده را كه قاعده نسبي خسارت يا قاعده تناسب مبلغ بيمه شده و خسارت نيز مي گويند براي حفظ حقوق بيمه گر و همچنين رعايت تعادل و انصاف در مورد حقوق جامعه بيمه گذاران اجرا و اعمال مي شود اما اگر ميان بيمه گر و بيمه گذار توافق شود كه طبق فرمول معيني مانند بيمه نخستين خسارت در بيمه آتش سوزي (First Loss) مال مورد بيمه به يك مبلغ توافقي و قراردادي كه كمتر از ارزش واقعي آن است بيمه شود بيمه گر مجاز به اعمال قاعده نسبي سرمايه نخواهد بود. (جدول تعرفه کوتاه مدت) به طور معمول بیمه نامه آتش سوزی برای مدت یکسال صادر می شود اما در صورتیکه به هر دلیلی بیمه نامه برای کمتر از مدت یکسال صادر شود محاسبه حق بیمه بشرح جدول زیر می باشد . درصد حق بيمه سالانه طول دوره 12 براي مدت ده روز تا پانزده روز 20 براي مدت بيش از پانزده روز تا يك ماه 30 براي مدت بيش از يكماه تا دو ماه 40 براي مدت بيش از دو ماه و تا سه ماه 50 براي مدت بيش از سه ماه و تا چهار ماه 60 براي مدت بيش از چهار ماه و تا پنج ماه 70 براي مدت بيش از پنج ماه و تا شش ماه 75 براي مدت بيش از شش ماه و تا هفت ماه 80 براي مدت بيش از هفت ماه و تا هشت ماه 85 براي مدت بيش از هشت ماه و تا نه ماه 90 براي مدت بيش از نه ماه وتا ده ماه 95 براي مدت بيش از ده ماه و تا يازده ماه 100 براي مدت بيش از يازده ماه و تا دوازده ماه     نحوه محاسبه حق بیمه مثال 1 :حق بيمه  یک واحد آپارتمان 70 متري نوساز  با فرض ارزش بناي هر مترمربع 4,000,000 ريال و با لوازم زندگي به ارزش تقريبي  ، 100,000,000 ريال  : ارزش بنا :                                             280,000,000 = 4,000,000 × 70 ارزش اثاثه و لوازم زندگي:                         100,000,000 ريال جمع كل سرمايه:                                     380,000,000 ريال حق بيمه ساليانه (حريق، انفجار و صاعقه)        102,600 ريال   -  نحوه محاسبه حق بیمه مثال 1 :  یک  كارخانه توليد مواد اوليه شوينده با مجموع سرمايه 10,000,000,000 ريال . از آنجائيكه نرخ كارخانه مذكور 25/2 در هزار می باشد. برای محاسبه حق بیمه : مبلغ حق بیمه ساليانه                           22,500,000 = 1000 / (25/2 × 10,000,000,000) شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار     - فصل اول : كليات   * ماده 1- اساس قرارداد اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 و پيشنهاد كتبي بيمه گذار (كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد) تنظيم گرديده است و مورد توافق ميباشد. آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و كتبا" به بيمه گذار همزمان با صدور بيمه نامه اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميگردد.   * ماده 2- بيمه گر بيمه گر شركت بيمه ايست كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه بعهده ميگيرد.   * ماده 3- بيمه گذار بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن ميباشد.   * ماده 4- ذينفع ذينفع هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه اعم از بيمه گذار ميباشد كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد.   * ماده 5- مورد بيمه مورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه نامه است كه متعلق به بيمه گذار و يا در تصرف وي در محل مورد بيمه باشد. اموال ساير اشخاص تا حدودي كه با نوع اشتغال بيمه گذار ارتباط دارد و همچنين اثاثيه منزل و ساير اموال متعلق به اعضاء خانواده بيمه گذار يا كارگراني كه در منزل وي به سر ميبرند , مشروط بر اين كه بهاي آنها در سرمايه بيمه شده منظور و در محل مورد بيمه مستقر باشد بيمه شده محسوب ميشود.   * ماده 6- مدت بيمه مدت بيمه از ساعت 12 روزي كه به عنوان تاريخ شروع در بيمه نامه قيد گرديده است آغاز و در ساعت 12 روز انقضاء بيمه نامه خاتمه مييابد مگر آن كه خلاف آن در بيمه نامه تصريح شده باشد.   * ماده 7- اعتبار بيمه نامه اعتبار بيمه نامه و تعهد بيمه گر بعد از پرداخت اولين قسط حق بيمه آغاز ميگردد و بيمه گذار مديون باقيمانده حق بيمه خواهد بود مگر آن كه تاريخ شروع موخري كتبا" مورد توافق قرار گيرد . ولي در هر حال پايان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاريخ مندرج در بيمه نامه ميباشد.   * ماده 8- اصل غرامت  جبران خسارت در هيچ مورد از ميزان زيان وارده به بيمه گذار نسبت به مورد بيمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمي نمايد.     - فصل دوم : شرايط   * ماده 9- اصل حسن نيت بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهد. اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسش بيمه گر عمدا" از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمدا" بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرار داد بيمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد . در اينصورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه گر ميتواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد.   * ماده 10- خطرات بيمه شده تامين بيمه گر با رعايت استثنائات و محدوديتهاي مندرج در بيمه نامه شامل تحقق خسارت ناشي از خطرات زير خواهد بود.   1- آتش در اين بيمه نامه منظور از آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آن كه با شعله همراه باشد.   2- صاعقه  در اين بيمه نامه صاعقه عبارت است از تخليه بارالكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود مي آيد.   3- انفجار در اين بيمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و يا بخار است.   * ماده 11 – خسارت و هزينه هاي قابل تامين   اين بيمه نامه خسارت مشروحه زير را تامين مينمايد: 1- خسارت مستقيم ناشي از آتش , صاعقه و انفجار. 2- خسارت و هزينه ناشي از اقدامات لازم كه بمنظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت ميگيرد. همچنين خسارت و هزينه ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده .   * ماده 12- حدود خسارت قابل تامين اين بيمه نامه خسارت مستقيم به مورد بيمه را كه ناشي از آتش , صاعقه  و انفجار در مكان و محل مورد بيمه باشد به شرح مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارده به بيمه گذار نسبت به مال بيمه شده جبران خواهد نمود. خسارت قابل پرداخت نميتواند از مابه التفاوت ارزش هر يك از اقلام بيمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و يا در صورت خسارت و يا در صورت خسارت كلي از مبلغ بيمه شده هر يك از اقلام خسارت ديده تجاوز نمايدو زيان حاصله از وقفه در كار و توليد و زيان ناشي از افزايش هزينه تعمير , بازسازي و تاسيس مجدد بيمه نميباشد.   * ماده 13- خطرات اضافي  در صورت موافقت بيمه گر و دريافت حق بيمه اضافي ميتوان خطرات ديگري را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بيمه شده آمده است بيمه نمود. تامين خطرات اضافي منوط به صدور الحاقيه خواهد بود.   * ماده 14- پرداخت حق بيمه در صورت نبودن شرط خلاف بيمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقدا" بپردازد و قبض رسيديكه به امضا, مجاز بيمه گر رسيده باشد اخذ نمايد.   * ماده 15- كتبي بودن اظهارات پيشنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمه گر بايستي كتبا" به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد.   * ماده 16 – كاهش ارزش مورد بيمه در صورتيكه بهاي اموال بيمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بيمه كمتر شود بيمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخير به اطلاع بيمه گر برساند. در صورتيكه كل و يا قسمتي از مورد بيمه بدليلي غير از تحقق خطرات بيمه شده زيان كلي ببيند بيمه نامه در ارتباط با كل و يا آن قسمت از مورد بيمه از زمان وقوع زيان كلي منفسخ و حق بيمه دوره اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بيمه گذار مسترد ميشود.   * ماده 17 - بيمه مضاعف اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه نامه به موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه گر ديگري بيمه شود بيمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخير و با ذكر نام بيمه گر جديد و مبلغ بيمه شده به اطلاع بيمه گر برساند. در صورت وقوع حادثه مسئوليت بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد. چنانچه اموال بيمه شده تحت بيمه نامه ديگري مانند بيمه نامه باربري كه قبل از شروع بيمه نامه حاضر تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسئوليت بيمه گر فقط نسبت به قسمتي خواهد بود كه بوسيله بيمه نامه مقدم تامين نشده است.   * ماده 18 – تشديد خطر هرگاه در مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت مورد بيمه داده شود كه موجب تشديد خطر باشد بيمه گذار موظف است بدون تاخير بيمه گر را از تغييرات حاصله آگاه سازد و نيز در صورتيكه تغييرات نامبرده در اثر عمل بيمه گذار نبوده ولي بيمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع بيمه گر را آگاه نمايد. در صورت تشديد خطر بيمه گر ميتواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه يا اينكه قرارداد بيمه را ظرف ده روز از تاريخ اعلام بيمه گذار فسخ نمايد. در صورتيكه طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه اضافي توافق نمايند از تاريخ اعلام عدم قبول بيمه گذار بيمه نامه منفسخ ميگردد. در هر صورت بيمه گر حق دارد حق بيمه اضافي را از هنگام تشديد خطر تا از زمان فسخ و يا انقضاي مدت بيمه مطالبه نمايد. در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حين اجراي قرارداد بيمه گذار عوامل تشديد خطر را ميدانسته و بيمه گر را مطلع نكرده است بيمه گر ميتواند خسارت را به نسبت حق بيمه دريافتي و حق بيمه مجدد پرداخت كند.   * ماده 19- حقوق مرتهن بيمه گر مكلف است حقوق قانوني مرتهن را در مورد اموال بيمه شده اعم از منقول و غير منقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعايت نمايد. حقوق مرتهن نسبت به اموال بيمه شده مزبور بايد به اطلاع بيمه گر رسيده باشد.   * ماده 20- تغيير مالكيت در صورتيكه مالكيت مورد بيمه به ديگري انتقال داده شود مراتب ميبايستي در اسرع وقت به اطلاع بيمه گر برسد. در اينصورت انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منوط به موافقت كتبي شخص اخير ميباشد. خسارت به نسبت ميزان استحقاق به ذوي الحقوق اعم از ذينفع مندرج در بيمه نامه پرداخت ميشود.     * ماده 21- فسخ بيمه نامه بيمه گر و بيمه گذار ميتوانند در هر زمان تقاضاي فسخ بيمه نامه را بنمايند . در صورتيكه تقاضاي فسخ بيمه نامه توسط بيمه گذار صورت پذيرد بيمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت حق بيمه را محاسبه و مابه التفاوت دريافتي را به بيمه گذار مسترد مينمايد. بيمه گر ميتواند با اخطار كتبي سي روزه بيمه نامه را فسخ و اعلاميه آن را با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده بيمه گذار ارسال نمايد. در اينصورت بيمه گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاء سي روز از تاريخ ابلاغ اخطار مزبور به بيمه گذار بصورت روز شمار مسترد نمايد.   * ماده 22 – موارديكه بيمه گذار حقوق خود را از دست ميدهد در موارد زير قرارداد بيمه باطل است و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نميباشد. در صورتيكه قسمتي از حق بيمه وصول نشده و يا خسارتي پرداخت شده باشد بيمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود.   1- كتمان حقايق يا اظهارات خلاف واقع عمدي بيمه گذار در پيشنهاد بيمه بنحويكه منجر به كاهش اهميت خطر در نظر بيمه گر شده باشد. 2- بيمه كردن اموال به ميزاني بيش از ارزش واقعي با قصد تقلب . 3- بيمه مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بيمه گر ديگر با قصد تقلب . 4- مباشرت و يا مشاركت در ايجاد خسارت عمدي در موضوع بيمه توسط ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام وي. 5-  بيمه خطري كه قبلا" تحقق يافته است.   * ماده 23 – وظايف بيمه گذار در صورت وقوع حادثه در صورت وقوع حادثه بيمه گذار موظف است:   1-حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد. 2-حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه , فهرست اشياءنجات داده شده , محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد. 3- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه , كليه اقدامات لازم را بعمل آورد. 4- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد. 5- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قرار دهد.   * ماده 24- ارزيابي خسارت   1- در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط بتناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود. 2- قيمت واقعي مورد بيمه در زمان بروز خسارت بر اين اساس كه بيمه را نبايد وسيله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شد. 3- در صورتيكه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بيمه گر و بيمه گذار حق دارند درخواست تعيين ميزان خسارت وارده را بوسيله هياتي مركب از سه نفر كارشناس به شرح زير بنمايند:   الف – هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتبا" بطرف ديگر معرفي مينمايد. كارشناسان منتخب متفقا" نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتيكه يكي از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت 14 روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناسان منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناسان تعيين نشده به دادگاه ذيصلاح تقديم خواهد شد.   ب – هر يك از طرفين ميتواند در صورتيكه كارشناس سوم نسبت خويشاوندي با طرف ديگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نمايد.   ج – هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه كارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفين خواهد بود.   * ماده 25 – اختيارات بيمه گر در مورد اموال خسارت ديده بيمه گر ميتواند اموال خسارت ديده و نجات داده شده را تصاحب , تعمير و يا تعويض نمايد. كه در اينصورت ميبايستي تمايل خود را كتبا" و حداكثر ظرف 30 روز پس از دريافت مدارك مذكور در بند 5 ماده 23 به بيمه گذار ابلاغ نمايد. بهاي اموال تصاحب شده براساس توافق و يا ارزيابي تعيين خواهد شد. تعمير و يا تعويض اموال مورد بيمه خسارت ديده توسط بيمه گر ميبايستي ظرف مدتي كه عرفا" كمتر از آن مقدور نميباشد انجام پذيرد.     * ماده 26- مهلت پرداخت خسارت بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند بوسيله آنها حدود مسئوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص دهد , اقدام به تسويه و پرداخت خسارت نمايد.   * ماده 27 – موارديكه موجب كاهش جبران خسارت ميشود در موارد زير بيمه گر ميتواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينكه آن را به نسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وي كاهش دهد:  1- هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام وي روي داده باشد.   2- هرگاه بيمه گذار به وظايف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و در تيجه ميزان خسارت افزايش يافته ويابه حقوق بيمه گرخدشه واردآيد.   * ماده 28 – مهلت اقامه دعوي بيمه گر و بيمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند كه كليه دعاوي ناشي از اين بيمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان , فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه نامه از تاريخ وقوع حادثه مزبور عليه يكديگر اقامه نمايند و هرگونه ادعاي احتمالي پس از انقضاي دو سال ياد شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند . دعاوي ناشي از اين بيمه نامه پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غير قابل استماع ميباشد.   * ماده 29 – اصل قائم مقامي كليه حقوق بيمه گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده توسط بيمه گر , به شخص اخير منتقل ميگردد. شركاء , كاركنان , همسر و بستگان نسبي و يا سببي درجه اول بيمه گذار از لحاظ اجراي مقررات اين ماده شخص ثالث تلقي نميگردند مگر آن كه خسارت ناشي از عمد آنان باشد.     - فصل سوم – استثنائات   * ماده 30- مسكوكات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قيمتي به هر شكل , جواهرات و مرواريد, سنگهاي قيمتي سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه , جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني تحت اين بيمه نامه پوشش ندارد مگر آن كه صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد.   * ماده 31- تحقق خطرات موضوع اين بيمه نامه چنانچه ناشي از هر يك از حوادث و وقايع ذيل باشد, تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود. مگر آن كه صراحتا" خلاف آن شرط شده باشد:   1 جنگ . جنگ داخلي , آشوب و بلوا , اعتصاب , قيام , انقلاب , كودتا , اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي 2 زمين لرزه , آتش فشان , ريزش زمين , سيل , طغيان رودخانه ها , حريق تحت الارضي و يا آفات سماوي 3 انفجار مواد منفجره مانند ديناميت , تي – ان – تي و باروت 4 فعل و انفعالات هسته اي   * ماده 32- خسارت وارده به موتورها و ماشينهاي برقي در نتيجه اتفاقات زير كه در داخل موتورها و ماشينهاي مزبور بوقوع بپيوندد به هر علت مورد پوشش اين بيمه نامه نميباشد: اتصالات و اثرات ناشي از جريان برق , پاره شدن هادي , جرقه زدن , امواج برقي ناشي از اين اتفاقات بار زياد و يا عدم كفايت عايق بندي . لكن خسارتي كه در نتيجه اتفاقات مذكور در ساير قسمتهاي مورد بيمه بروز نمايد, تحت پوشش خواهد بود.   * ماده 33- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف مورد پوشش اين بيمه نامه نميباشد. لكن خسارتي كه در نتيجه تحقق خطر مزبور در ساير قسمتهاي مورد بيمه بروز نمايد تحت پوشش خواهد بود.   * ماده 34- خسارت وارده به مورد بيمه در محدوده آتش كنترل شده تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود.  
+ نوشته شده توسط محمد کاملی در شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 17:56 |