بسمه تعالی

مصادیق تقلب در بیمه های اتومبیل :

1- جابه جائی راننده وسرنشین بمنظور :

الف :دریافت خسارت از محل تالت اتومبیل

ب:فاقد گواهینامه بودن راننده                                                                                                                    

2- جایگزینی راننده واهی به جای راننده اصلی در مواقعی که راننده زمان حادثه فاقد گواهینامه بوده یا از مشروبات الکلی ومواد مخدر وروانگردان استفاده نموده است .

3- مخدوش کردن تاریخ حادثه (در کروکی پلیس یا پذیرش بیمارستان )بمنظور انطباق تاریخ حادثه با زمان اعتبار بیمه نامه

4- دستکاری در مدارک پزشکی "پرونده بالینی " ومدارک پزشکی قانونی وافزایش درصدهای تعیین شده دیه

5- جابه جائی محل استقرار سرنشینان بهنگام وقوع حادثه در وسایط نقلیه چون وانت بار ،کامیون وکامیونت (سرنشینان قسمت بار با کابین جا به جا می شوند .)

6- جابه جائی وسیله نقلیه مقصر زمانی که وسیله اصلی فاقد بیمه می باشد با وسیله دارای بیمه نامه (معمولاٌدر خسارتهای جانی )

7- خرید همزمان بیمه نامه های متعدد بدنه از شرکتهای مختلف بیمه واعلام خسارت کلی

8- استفاده همزمان از بیمه ثالث وسیله مقصر وبیمه بدنه وسیله زیاندیده

9- جابه جائی خودرو مقصر وزیاندیده در تصادفات خسارتی یا جانی بمنظور دریافت خسارت بیشتر با تبانی رانندگان

10-                  خرید بیمه نامه بدنه برای خودروی تصادفی بعد از حادثه با نشان دادن خودروی مشابه از نظر رنگ ومدل وتیپ

11-                  استفاده از کروکیهای مفقودی وسرقتی، کپی وجعل مهر اسمی ویگانی کارشناسان تصادفات

12-                  دستکاری ومخدوش کردن مدارک پزشکی ،گزارشهای پلیس و... بهنگام دریافت پرونده از مراجع واخذ کپی وبرابر اصل کردن آنها

13-                  استفاده از برش واصل بیمه نامه های مفقودی با ارائه به شرکتهای بیمه وارائه خودروهائی که یا قبلاٌ تصادف داشته اند یا از شرکتهای دیگر خسارت دریافت کرده ویا فاقد بیمه نامه بوده اند .

14-                  جابه جائی مصدوم

15-                  صحنه سازی

16-                  جلوه دادن فوت یا مصدومیت افرادبه دلیل حوادث رانندگی در حالیکه به دلایلی غیر از حادثه رانندگی در گذشته اند یا مصدوم شده اند

17-                  ارتباط دادن صدمات قبلی با صدمات حادثه در پزشکی قانونی

18-                  تطمیع نمایندگیهای صدور ویا کارشناسان تصادف ودریافت بیمه نامه وگزارش از آنها بعد از وقوع حادثه

19-                  جابه جائی قطعات خودروی سالم بیمه شده یا قطعات تصادفی در خودروهایی که قطعاتی مثل دربها ،گلگیرها ،درب موتور و... پیچ ومهره ای است ودریافت خسارت وسپس استفاده از قطعات اصلی جهت بازدید سلامت خودرو

 

راهکارهای جلوگیری از پرداخت خسارت من غیر حق ومقابله با متقلبین :

1- ارتباط نرم افزاری شرکتهای بیمه با پلیس "راهنمائی ورانندگی ،پلیس راه ،آگاهی ،کلانتریها و پاسگاههای انتظامی "

2- هماهنگی شرکتهای بیمه با پلیس در خصوص چاپ وتکثیر فرمهای کروکی ،بیمه نامه ها و........

3- ترغیب مقصرین حادثه در خصوص اعتراض به نظریات کارشناسی وعندالزوم تقبل پرداخت هزینه های مربوطه از سوی شرکت

4- استفاده از مهر برجسته ،استفاده از کاغذ های مخصوص دارای بارکدهای امنیتی و... جهت صدور بیمه نامه  های با ضریب امنیت بالا

5- آموزش مستمر کارشناسان صدور وارزیابی خسارت بخش اتومبیل

6- دقت کارشناسان بهنگام صدور بیمه نامه وتهیه عکس از مواضع خودرو بخصوص شاسی حک شده

7- درج مهرخسارت با ذکر نقاط آسیب دیده بعنوان مقصر یا زیاندیده روی بیمه نامه های ثالث وبدنه

8- تکمیل سوابق ورفع نواقص پرونده متشکله در کوتاهترین زمان بمنظور پیشگیری از تبانی وتقلب طرفین حادثه وارائه مدارک ساختگی قبل از صدور رأی دادگاه

9- بروز رسانی سیستم استعلامهای شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی بطوریکه اطلاعات خودرو بصورت آنلاین قابل رویت باشد .

10-                  وسواس ودقت در واگذاری مجوز صدور وبازدید اولیه به کارشناسان ونمایندگیها

11-                  انتخاب افراد صالح ،مومن ،ومتعهد وخبره جهت ارزیابی خسارتها

12-                  استفاده از تجارب افسران بازنشسته ناجا در زمینه (کارشناسی تصادفات ،آگاهی ،انتظامی وتشخیص اصالت )

13-                  اقدام به موقع در پرداخت خسارتها به نحویکه امکان تقلب ومدرک سازی از افرادفرصت طلب سلب گردد.

14-                  فعال سازی اکیپ های پرداخت خسارت سیار

15-                  تشکیل جلسات مستمر کارشناسی با مسئولین قضائی ،انتظامی ،راهور و.....

16-                  حضور در دادگاه براساس ماده 22 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث ودفاع از حقوق شرکت

+ نوشته شده توسط محمد کاملی در شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 18:1 |